Ładowanie Wydarzenia
To event minęło.
Rejestracja na szkolenie

 

Zakres tematyczny:
Szkolenie w zakresie wdrożenia do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym dyrektyw delegowanych. Szkolenie obejmuje deklaracje zgodności UE i oznakowanie CE.
Przepisy RoHS stosuje się w odniesieniu do całego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w UE bez względu na to czy został wyprodukowany w UE czy w państwach trzecich.

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów i dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami prawodawstwa w zakresie ograniczenia niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Efekt szkolenia:
Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu dyrektywy RoHS. Ponadto uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności szybkiego reagowania na zachodzące zmiany w krajowym i unijnym prawodawstwie.

Harmonogram szkolenia:
1) Źródła prawa w zakresie ograniczenia niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
– tworzenie prawa krajowego i unijnego,
– system oceny zgodności,
– dyrektywa RoHS,
– dyrektywy delegowane.
2) RoHS w prawie krajowym:
– zakres przedmiotowy i podmiotowy rozporządzenia,
– deklaracje zgodności i oznakowanie CE.
3) Zmiany dyrektywy RoHS:
– lista substancji objętych ograniczeniem – załącznik II,
– zastosowania zwolnione z ograniczenia – załącznik III,
– zastosowania wyłączone z ograniczenia – załącznik IV,
– udział przedsiębiorców w tworzeniu prawa krajowego i unijnego.
4) Prognozy i kierunki planowanych zmian dyrektywy RoHS.
5) Pytania uczestników szkolenia, dyskusja.

Trenerzy szkolenia:

Magdalena PYJOR (CV)

Renata ZNAMIROWSKA-ORZECHOWSKA (CV)

Uczestnicy otrzymają autorskie materiały szkoleniowe trenera oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia 1200 PLN + 23% VAT

 

Rejestracja na szkolenie