Rozporządzenie CLP, karta charakterystyki (SDS)

Karta charakterystyki to zbiór informacji przygotowywany w celu prawidłowego i bezpiecznego postępowania z chemikaliami. Karta charakterystyki zawiera ocenę wszelkich zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikających ze stosowania chemikaliów.

Karta charakterystyki jest przygotowywana na podstawie przepisów wynikających z rozporządzenia REACH. Narzędziem służącym do prawidłowego opracowania karty charakterystyki jest CLP, czyli rozporządzenie zawierające kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych pod kątem stwarzanych przez nie zagrożeń, zarówno dla zdrowia człowieka, jak i dla środowiska naturalnego. CLP zawiera zasady informowania o zagrożeniach, zawierające wymogi dotyczące oznakowania (np. piktogramy).

 1. Pomagamy przygotować karty charakterystyki wraz z klasyfikacją i oznakowaniem CLP na bazie dostarczonych danych przykładowo takich jak:
  • na podstawie receptury (karta techniczna TDS),
  • oryginalnej karty charakterystyki w dowolnym języku obcym. Kartę charakterystyki dostosowujemy do przepisów szczegółowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej,
  • kart charakterystyki poszczególnych składników mieszaniny,
  • innych materiałów źródłowych.

UWAGA: Przedsiębiorcy i dostawcy produktów chemicznych do innych państw Unii Europejskiej zobowiązani są dostarczać karty charakterystyki oraz etykiety w języku odbiorcy.

 1. Oferujemy pomoc w generowaniu numeru UFI (czyli niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej ang. unique formula identifier, w skrócie UFI), gdy jest on wymagany.
 2. Oferujemy pomoc w zgłaszaniu informacji o  mieszaninach chemicznych do Ośrodka Zatruć (PCN, Poison Centres Notification), gdy informacja ta jest wymagana.
 3. Wykonujemy aktualizację oraz ocenę posiadanych kart charakterystyki pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami wraz z zaleceniami w zakresie wymaganych zmian.
 4. Oferujemy opracowanie treści etykiet z uwzględnieniem ich specyfiki dla produktów wyszczególnionych w obszarach naszej działalności lub analizę poprawności treści etykiet już istniejących.

Należy pamiętać, że zmiana klasyfikacji CLP substancji chemicznej wymusza najczęściej zmianę zapisów na etykiecie produktu lub w dokumentacji towarzyszącej (w przypadku braku etykiety). Przedsiębiorcy są zobligowani do poprawnego oznakowania produktu zanim ten zostanie wprowadzony do obrotu.