Nawozy i produkty nawozowe

 1. Świadczone przez nas usługi realizujemy dla następujących produktów:
  • nawozy mineralne
  • nawozy organiczne
  • nawozy organiczno-mineralne
  • środki wapnujące (nawozy wapniowe, wapno nawozowe)
  •  biostymulatory
  • polepszacze gleby
  • podłoża do upraw
  •  mieszaniny produktów nawozowych
 2. Wykonujemy audyt produktowy, który polega na weryfikacji produktów nawozowych z portfolio firmy, pod kątem wprowadzenia ich do obrotu zgodnie z NOWYMI UNIJNYMI PRZEPISAMI NAWOZOWYMI *,
 3. Wykonujemy ocenę pod kątem przyporządkowania do odpowiedniej kategorii dla surowców i mieszanin użytych do otrzymania produktu finalnego (zazwyczaj nawozu), działanie to jest niezbędne do prawidłowego wprowadzania do obrotu produktu zgodnie z NOWYMI UNIJNYMI PRZEPISAMI NAWOZOWYMI,
 4. Doradzamy w kwestiach opracowania lub modyfikacji receptur nawozowych, tak aby stosowana zgodnie z NOWYMI UNIJNYMI PRZEPISAMI NAWOZOWYMI ścieżka wprowadzania do obrotu była jak najbardziej ekonomiczna dla przedsiębiorcy,
 5. Przygotowujemy dokumentację dla produktów nawożących, w przypadku gdy istnieje możliwość skorzystania z ścieżki bez konieczności uzyskiwania pozwolenia (tzw. ścieżka samocertyfikacji) zgodnie z NOWYMI UNIJNYMI PRZEPISAMI NAWOZOWYMI,
 6. Opracowujemy dokumentację rejestracyjną, w przypadkach, gdy nie jest możliwe skorzystanie ze ścieżki samocertyfikacji zgodnie z NOWYMI UNIJNYMI PRZEPISAMI NAWOZOWYMI,
 7. Opracowujemy treści etykiet oraz weryfikujemy etykiety już istniejące pod kątem zgodności z NOWYMI UNIJNYMI PRZEPISAMI NAWOZOWYMI oraz z przepisami CLP,
 8. Wykonujemy karty charakterystyki dla produktów nawożących oraz dla mieszanin, z których powstają produkty nawozowe, generujemy numer UFI oraz zgłaszamy informacje o mieszaninach do Poison Centres, gdy jest to konieczne,
 9. Wykonujemy dokumentację rejestracyjną pozwalającą na wprowadzenie do obrotu produktu nawozowego w Polsce oraz innych krajach Europejskich zgodnie z tzw. ścieżką krajową danego państwa.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003