Nasz Zespół

Magdalena PYJOR

Prezes Zarządu CHEMLEX

Od 2019 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu CHEMLEX Sp. z o.o. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, specjalizuje się w prawodawstwie unijnym w zakresie chemikaliów i nawozów oraz nawozowym prawodawstwie krajowym poszczególnych państw Unii Europejskiej.

W swojej wieloletniej karierze, przez ponad dziesięć lat pełniła rolę Przewodniczącej polskiej delegacji w Komitecie Regulacyjnym ds. Nawozów przy Komisji Europejskiej oraz Grupie Roboczej ds. Nawozów przy Komisji Europejskiej. Przez wiele lat była członkiem grup technicznych powołanych przez Komisję Europejską w sprawie nowelizacji unijnej legislacji nawozowej oraz od 2016 r. ekspert w grupie G07 ds. Harmonizacji Technicznej przy Radzie Unii Europejskiej. Pełniła obowiązki eksperta w Komitecie ds. REACH i CLP przy Komisji Europejskiej oraz w Grupie ds. Międzynarodowych Aspektów Środowiskowych w Radzie UE.  Przez okres dziesięciu lat członek polskiej delegacji na spotkaniach COP Konwencji Sztokholmskiej, Rotterdamskiej i Bazylejskiej. Pełniła rolę eksperta w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju, Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała również w branży farmaceutyczną w PLIVA (obecnie Teva Operations Poland) w Departamencie Dokumentacji Jakościowej.

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Wydziale Chemii w Zakładzie Technologii Chemicznej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Materiałów Niebezpiecznych i Ratownictwa Chemicznego na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Uczestniczka licznych konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń w UE i krajach trzecich m.in. jako ekspert Unii Europejskiej przeprowadzała szkolenia dla przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa w Gruzji w zakresie legislacji nawozowej i REACH.

Zainteresowania: trekking.

Znajomość języków: angielski – pełna biegłość zawodowa.

Renata
ZNAMIROWSKA-ORZECHOWSKA 

Wiceprezes Zarządu CHEMLEX

Od 2019 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu CHEMLEX Sp. z o.o. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obszarze unijnego oraz krajowego prawodawstwa chemicznego i nawozowego. Specjalizuje się w amerykańskich regulacjach chemicznych m.in. ustawie o bezpieczeństwie chemicznym Chemical Safety for the 21st Century Act, który zastąpił wcześniejszą ustawę o kontroli substancji toksycznych – Toxic Substances Control Act TSCA.

Związana z branżą chemiczną od dwudziestu lat m.in. Członek Sherpa Sub-group Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Europejskiego Przemysłu Chemicznego (HLG) utworzonej przy Komisji Europejskiej, ekspert w Methane to Markets obecnie Globalnej Inicjatywie Metanowej utworzonej przy United States Environmental Protection Agency. Pełniła rolę eksperta w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Rozwoju, Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Obszary działania to m.in opracowywanie aktów prawnych, swobodny przepływ towarów, implementacja dyrektyw do krajowego porządku prawnego, techniki negocjacyjne, prawo wspólnotowe w dziedzinie ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej.
Doświadczenie zdobywała również w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie na stanowisku Asystenta w Zakładzie Lekkiej Syntezy Organicznej.

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w zakresie technologii chemicznej, specjalność technologia materiałów wysokoenergetycznych. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, Centrum Europejskie w zakresie integracji europejskiej monitorowania przemysłu.

Uczestnik licznych kursów i szkoleń m.in. w zakresie zarządzania przemysłem tekstylnym organizowane przez International Cooperation and Development Fund w Taiwanie, zarządzanie i marketing w przemyśle farmaceutycznym w Bielefeld Niemcy, szkolenia w zakresie orzecznictwa ETS oraz dyrektyw.

Zainteresowania: literatura science fiction, windsurfing, kitesurfing.

Znajomość języków: angielski – pełna biegłość zawodowa, rosyjski – pełna biegłość zawodowa.

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Energetyki i Paliw, specjalizacja Technologia Chemiczna. Ukończyła studium menadżerskie w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe Liderów Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

W 2012 r. związana z branżą farmaceutyczną w Teva Operations Poland. Zajmowała się przygotowywaniem projektów umów jakościowych oraz ich aktualizacją z wytwórcami substancji czynnych i pomocniczych.

Od 2013r. związana z branżą wydobywczą. Początkowo zajmując się projektowaniem instalacji dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i rafineryjnego.
Od roku 2014 jest inżynierem projektowym w branży paliwowej zajmującej się wydobywaniem ropy i gazu z dna morza. Pracuje dla klientów globalnych z obszaru Subsea.

Ponadto brała czynny udział w pracach badawczych w obszarze katalizy na Uniwersytecie w Barcelonie oraz w warsztatach „Oil & Gas Process Design” w APS Designing Energy w Rzymie.

Zainteresowania: kultura iberyjska

Znajomość języków: angielski-pełna biegłość zawodowa, hiszpański-pełna biegłość zawodowa, norweski- podstawy

Dr inż. Alicja Wołukanis

Pełni funkcję Kierownika Projektu w CHEMLEX Sp. z o.o. od kwietnia 2022 r. Absolwentka Politechniki Łódzkiej na Wydziale Włókienniczym, na kierunku Chemiczna Technologia Włókna, specjalizacja fizyko-chemia włókna. Od 1986 r. do 1999 r. pracownik pionu badawczego w Centralnym Ośrodku Badawczo Rozwojowym Przemysłu Lniarskiego (później COBR Przetwórstwa Lnu). Staż techniczny odbyła w 1996 r. w Centre de Technologie Textiles w Saint-Hyacinthe w Kanadzie. W 1998 r. obroniła pracę doktorską na Politechnice Łódzkiej i uzyskała stopień doktora nauk technicznych. W 1999 r. zakończyła pracę w COBR Przetwórstwa Lnu na stanowisku Kierownika Zakładu Nowych Technik i Technologii Włókienniczych oraz dodatkowo adiunkta. W latach 1999-2021 r. pracowała w Ministerstwie Gospodarki na stanowisku głównego specjalisty i radcy ministra, zajmując się zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania przemysłu lekkiego w Polsce, gospodarki niskoemisyjnej oraz przemysłu przyszłości – Przemysłu 4.0.

Zainteresowania: turystyka, literatura i innowacje techniczne i organizacyjne.

Znajomość języków: rosyjski-pełna biegłość zawodowa oraz język francuski.