Certyfikat MSUES

MSUES 2.0 Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno –Szkoleniowych

W dniu 4 grudnia 2020 r. CHEMLEX Sp. z o.o. uzyskał znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno –Szkoleniowych (MSUES 2.0). Certyfikat jakości MSUES 2.0 to dla nas bardzo duże wyróżnienie i zaszczyt. Jest to potwierdzenie naszego zaangażowania w rozwój usług szkoleniowych i doradczych oraz dbania o ich wysoką jakość.

Znak jakości MSUES 2.0 przyznawany jest przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia. Znak jakości MSUES 2.0 przyznawany jest w wyniku audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez uprawnioną instytucję audytującą wpisaną do Rejestru instytucji audytujących i audytorów, niezależnej od audytowanej instytucji szkoleniowej. Celem audytu jest uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny jakości usług edukacyjno-szkoleniowych świadczonych przez instytucję szkoleniową przy zastosowaniu wymagań zdefiniowanych w MSUES.

Certyfikat jakości MSUES 2.0 to korzyści dla naszych klientów. Certyfikat MSUES 2.0 to przede wszystkim gwarancja zadowolenia z poziomu świadczonych przez nas usług oraz możliwość dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

Od 2021 r. możliwe będzie korzystanie z naszych usług w ramach dofinansowania w programie Bony szkoleniowe i Bony na doradztwo. Dofinansowanie na usługi szkoleniowe mogą uzyskać również przedsiębiorcy z innych województw. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ I USŁUG DORADCZYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CHEMLEX Sp. z o.o.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 każdy mały i średni przedsiębiorca może ubiegać się o Mbony Plus, które umożliwią zakup szkoleń oraz usług doradczych podnoszących kompetencje oraz kwalifikacje kadry pracowniczej. Informacje o terminach dostępnych szkoleń i usług doradczych znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych PARP . Aby uzyskać dofinansowanie, pierwszym krokiem będzie wypełnienie wniosku o przyznanie Mbonów, a po podpisaniu umowy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego będzie można korzystać z usług doradczych i szkoleń dla swoich pracowników. Szczególnie ważnym aspektem jest to, że w ramach projektu, można uzyskać 50% lub nawet 80% dofinansowania do wybranego szkolenia. Zachęcamy do zapoznania się z możliwością podnoszenia kwalifikacji pracowników w ramach projektu Małopolskich Bonów Rozwojowych. Szczegółowe informacje oraz potrzebne dokumenty znajdują się na stronie https://www.marr.pl/mbonplus/.

 CERTYFIKAT