Od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywać zmiany w zapisach i nowy format karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (link: https://bit.ly/3o5IquF).

UWAGA: zmiana karty charakterystyki najczęściej pociąga za sobą zmianę etykiety produktu.

Powrót do listy aktualności